Main content

Játékszabály

,,Kiehl’s Valentin-napi Nyereményjáték“ játékszabálya

Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „Kiehl’s Adventi Nyereményjáték“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője és lebonyolítója:

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban „Szervező“ vagy „Lebonyolító”)

2. A játék ideje és helye

A játék 2023.02.03-tól 2023.02.07-ig (24:00), Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.7 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a @kiehlshu Instagram oldal nyereményjátékra felhívó képe alatt választ ad a „Te hogyan ünnepled a Valentin-napot?” kérdésre és a nyereményről szóló értesítésig nyitott Instagram profillal rendelkezik, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek, valamint aki a játék ideje alatt és helyén megosztja a válaszát, és követi a @kiehlshu Instagram oldalt.

3.2 A résztvevő az Instagram oldalon (a továbbiakban csak „játék oldala“) regisztrál, és nyitott profillal rendelkezik a verseny ideje alatt, az Instagram irányelveinek megfelelően.

3.3 A játékra minden résztvevő csak egyszer regisztrálhat. Minden játékosnak csak az első érvényes pályázata kerül figyelembe vételre. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók vagy Instagram profil útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

3.4 A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen végigvezetik a regisztrációs folyamatot, azaz követi a @kiehlshu Instagram oldalt, az oldal nyereményjátékra felhívó képe alatt választ ad a „Te hogyan ünnepled a Valentin-napot?” kérdésre, és a nyereményről szóló értesítésig nyitott Instagram profillal rendelkezik és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek, valamint aki a játék ideje alatt és helyén megosztja a válaszát. A nem teljes regisztráció során feltöltött pályázatok nem vehetnek részt a játékban. A Lebonyolítónak és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék főnyereménye  2 db Valentin-napi ajándékcsomag 

4.2

Minden résztvevő, közvetlenül a jelen szabályzat 3.2 cikkének értelmében elvégzett regisztrálás után, válaszol a játékkal összefüggő kérdésre, melyek a játék oldalain találhatók.

A főnyeremény nyertesei sorsolás által azok a résztvevők lesznek, akik a játékideje alatt, a játék oldalain rendben regisztráltak, teljesítették a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, helyesen válaszoltak a játékban feltett kérdésre. Abban az esetben, ha kiderül, hogy egy nyertes – e szabályzat alapján bármilyen okból – nem jogosult a nyereményre, a nyertes az a résztvevő lesz újra sorsolás által, aki a játék ideje alatt, a játék oldalain rendben regisztrált, teljesítette a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, helyesen válaszolt a játékban feltett kérdésre.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1. A nyertesek neve 2023.02.08-án kerül kihirdetésre a @kiehlshu Instagram oldalon a nyertes nevének feltüntetésével. Lebonyolító ad értesítést, amelyben felkéri a nyertest, hogy az ott megjelölt határidőn belül Instagram direkt üzenetben küldje meg a postai elérhetőségüket. A nyereményeket arra a címre kézbesítik, amelyet ebben az e-mail üzenetben adtak meg. Szervező legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertest az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 naptári napon belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, így a Szervező jogosult a sorrendben következő pótnyertest értesíteni.

A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével Instagramon kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A nyertes csak egy nyereményre jogosult.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Lebonyolító és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

A nyeremények postán vagy más csomagküldő szolgálattal kerülnek kézbesítésre, legkésőbb a nyereményjáték végétől számított 30 napon belül, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.

6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarország a magyar jog alkalmazandó.

6.3 A Szervező és a Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A tárgynyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át. A Szervező és a Rendező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban - a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt - közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A jelen játékkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6.7 Kizárt a játékból a játék Rendezőjének és Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Rendezővel vagy a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.8 A szervező kijelenti, hogy az Instagram a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A jelen Játékot az Instagram semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik az Instagramhoz. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem a Facebook, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a 6. pontban meghatározott módon kerülnek felhasználásra

6.9 A teljes jelen szabályzat Google Docs  oldalon kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2022.02.03.

 

1. sz. melléklet

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.         A résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával adják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy szervező, azaz a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, az alábbi 2. pontban megjelölt személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint kezelje.

2.         A kezelt személyes adatok köre: Instagram profil-hoz tartozó felhasználói név, teljes név, lakcím, telefonszám

3.         Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az résztvevő hozzájárulása. A résztvevő jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a játékkal kapcsolatosan nem tudunk a résztvevővel kapcsolatot tartani és esetleges nyereményét kézbesíteni.

4.         Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával a résztvevő elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

5.         Adattovábbítás: A szervező a résztvevő személyes adatait kizárólag az alább meghatározott adatfeldolgozók részére továbbítja. A szervező a résztvevő személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén belülre továbbítja.

6.         Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre:

Adatkezelő: a szervező, azaz a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-268100

A Szervező adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

7.         Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a szervező le nem bonyolítja a játékot.

8. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:

A személyes adatait a szervező székhelyén (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) tároljuk.

A szervező megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

9.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél_

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a résztvevő rendelkezésére bocsátja. A résztvevő által kért további másolatokért a szervező az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A résztvevő jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező késedelem nélkül törölje a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, a szervező pedig köteles arra, hogy a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása és a résztvevő azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- a résztvevő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- a résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és a résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- a résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a résztvevő jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):   a szervező késedelem nélkül, de mindenféleképpen a résztvevő fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha a résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szervezőt terheli.

A szervező minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A szervező a résztvevőt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; [email protected]).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): a résztvevő bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A szervezővel szembeni eljárást a szervező tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a résztvevő szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg a résztvevőt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz a résztvevő hozzájárulása vagy a résztvevővel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben a résztvevő jogosult arra, hogy a résztvevőre vonatkozó és a résztvevő által a szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a szervező ezt akadályozná. A résztvevő jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a szervezőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

10.       Kapcsolat: Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, a nyereményjáték szabályzat fejlécében meghatározott címen és a fenti e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

11.       A résztvevők kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a nyereményjáték rendezője jogosult e nyereményjátékkal, továbbá a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan térítésmentesen felhasználni a médiákban (beleértve az internetet is), a rendező promóciós és reklámanyagaiban a felhasználó által feltüntetett utó- és vezetéknevet, várost azzal, hogy a nyereményjáték időtartamának lejártát követő 5 éven belül a nyereménnyel kapcsolatos, a nyereményjáték résztvevőit tartalmazó hang- és képanyagok rögzítésére és közzétételére is sor kerülhet.

Tajolasi uzenet
A legjobb élmény érdekében, kérjük fordítsa el az eszközét