Main content

Játékszabály

Nyerj bőrápolási termékeket egy egész évre a Kiehl's Since 1851-el” játékszabálya – Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a "Nyerj bőrápolási termékeket egy egész évre a Kiehl's Since 1851-el” reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője és lebonyolítója:

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban „Szervező“ vagy „Lebonyolító”)

2. A játék ideje és helye

A játék 2023 október 1. és 2023. november 15. 24:00 óráig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.7 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a jelen szabályzat 3.2. cikkében meghatározott módon regisztrál a nyereményjátékban való részvételre, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a hírlevélre való feliratkozással tud regisztrálni a kiehls.hu weboldalon vagy közvetlenül a Kiehl's üzletben a nyereményjáték ideje alatt. A hírlevélre már feliratkozott felhasználók automatikusan részt vesznek a játékban. A regisztráció során teljesen és a valóságnak megfelelően kell megadni az alábbi adatokat:

  • családi nevét és utónevét,
  • kapcsolati e-mail címét,

3.3 A játékra minden résztvevő csak egyszer regisztrálhat. Minden játékosnak csak az első érvényes pályázata kerül figyelembevételre. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

3.4 A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen végigvezetik a regisztrációs folyamatot, azaz a hírlevélre való feliratkozást. A nem teljes regisztráció során feltöltött pályázatok nem vehetnek részt a játékban. A Lebonyolítónak és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 A nyeremény ebben a játékban egy 1 100 000 Ft értékű Kiehl’s termékekből álló csomag (1. számú nyertes), egy 600 000 Ft értékű termékekből álló csomag (2. számú nyertes), egy 500 000 Ft értékű termékből álló csomag (3. számú nyertes) és egy 300 000 Ft értékű termékekből álló csomag (4. számú nyertes).

4.2 A nyereményjáték nyertese csak olyan résztvevő lehet, aki a nyereményjáték időpontjában a jelen szabályzatban előírt valamennyi részvételi feltételnek eleget tett. Abban az esetben, ha kiderül, hogy a kisorsolt nyertes bármilyen okból kifolyólag nem jogosult a nyereményre a jelen szabályok szerint, egy másik személyt sorsolnak ki, aki a nyereményjáték időpontjában a jelen szabályok által előírt valamennyi, a nyereményjátékban való részvételre vonatkozó feltételnek megfelelt, és akit a Szervező véletlenszerűen a soron következőnek sorsolt ki.

4.3 A Szervező jogosult a nyereményjátékban való részvétel valamennyi feltételét ellenőrizni, és fenntartja a jogot a végső döntés meghozatalára, hogy a nyereményjátékban való részvételre meghatározott feltételek teljesültek-e vagy sem. A nyereményre nem jogosult az a résztvevő, aki az adott nyereményre meghatározott feltételeket csak részben teljesítette. A sorsolás az adatbázisban szereplő e-mail címek közül kerül kiválasztásra véletlenszerűen. A nyertesek sorsolása a Szervező képviselőinek jelenlétében, automatizált rendszer segítségével történik. 2023.11.25-30 között e-mailben – a regisztrációkor megadott e-mailcímen - értesítjük a nyerteseket.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Szervező legkésőbb öt munkanapon belül, a verseny kiértékelését követően e-mailben vagy privát üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és felkéri, hogy a nyereményt a Szervező székhelyén lévő címén vegye át 30 napon belül, vagy adja meg a címét a nyeremény postai úton történő elküldéséhez. A Szervező legfeljebb két alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel. Amennyiben a nyertes az utolsó próbálkozástól számított három (3) munkanapon belül nem válaszol a Szervező egyik próbálkozására sem, a nyertes a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére; a nyertes nyereménye a Szervezőre száll, aki jogosult annak újbóli kisorsolására. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes telefonszámának, e-mailcímének vagy Instagram-fiókjának megváltozása folytán nem értesül a nyereményről, amennyiben a változás nem megfelelően és időben lett közölve.

Azokat a versenyzőket, akik nem jogosultak a nyereményre, semmilyen módon nem értesítjük.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

Minden nyertes csak egy nyereményre jogosult.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán (pl. postaköltség) és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).

A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Lebonyolító és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a nyertes nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező - saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő Résztvevőknek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 3 nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a nyeremény átvételére történő felkérést követő 30 napon belül, bármilyen okból, nem veszi át a nyereményt.

6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarország a magyar jog alkalmazandó.

6.3 A Szervező és a Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A tárgynyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át. A Szervező és a Rendező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban - a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt - közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A jelen játékkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6.7 Kizárt a játékból a játék Rendezőjének és Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Rendezővel vagy a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.8 A szervező kijelenti, hogy az Instagram, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A jelen Játékot az Instagram semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik az Instagramhoz.  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem a Facebook, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a 6. pontban meghatározott módon kerülnek felhasználásra

6.9 A teljes jelen szabályzat www.kiehls.hu oldalon kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

6.10 A nyereményjátékkal és annak menetével kapcsolatos esetleges panaszokat a nyereményjáték időtartama alatt bármikor, de legkésőbb a nyereményjáték végét követő három (3) munkanapon belül a Szervezőnek lehet elküldeni a [email protected] e-mail címre.

Kelt: Budapest, 2023. május 12.

 

 

1. sz. melléklet

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.            A résztvevők a játékban való részvétellel és a jelen játékszabályzat elfogadásával adják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy a szervező, azaz a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, az alábbi 2. pontban megjelölt személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”), valamint a www.loreal.com/privacy-policy oldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozata szerint kezelje.

2.            A kezelt személyes adatok köre: utóneve és családi neve, e-mail címe,

3.            Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az résztvevő önkéntes hozzájárulása.

A résztvevő jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a játékkal kapcsolatosan nem tudunk a résztvevővel kapcsolatot tartani és esetleges nyereményét kézbesíteni.

4.            Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot (beleértve, de nem kizárólagosan a résztvevők regisztrációját, a nyertesek kiválasztását és kapcsolatfelvételt a nyertesekkel).

Az adatkezelés további célja, hogy a szervező a nyertesekkel a kapcsolatot felvegye, riportot vagy interjút készítsen és arról hang- és/vagy videófelvételt készítsen és azokat reklámanyagaiban marketing célokból, beleértve nem kizárólagosan a márka és a szervező termékeinek reklámozása érdekében, felhasználja.

A jelen hozzájárulás megadásával a résztvevő elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

5.            Adattovábbítás: A szervező a résztvevő személyes adatait kizárólag az alább meghatározott adatfeldolgozók részére továbbítja. A szervező a résztvevő személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén belülre továbbítja.

6.            Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre: Adatkezelő: a szervező, azaz a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

Adatfeldolgozók: L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

7.            Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a szervező le nem bonyolítja a játékot.

Az adatkezelés a nyertesről készített hang- és/vagy videófelvételek esetében a játék lebonyolítását követően 3 évig tart.

8. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:

A személyes adatait a szervező székhelyén (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) tároljuk.

A szervező megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

9.            Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a résztvevő rendelkezésére bocsátja. A résztvevő által kért további másolatokért a szervező az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A résztvevő jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező késedelem nélkül törölje a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, a szervező pedig köteles arra, hogy a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása és a résztvevő azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- a résztvevő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- a résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és a résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- a résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a résztvevő jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):   a szervező késedelem nélkül, de mindenféleképpen a résztvevő fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha a résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szervezőt terheli.

A szervező minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A szervező a résztvevőt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; [email protected]).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): a résztvevő bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A szervezővel szembeni eljárást a szervező tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a résztvevő szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg a résztvevőt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz a résztvevő hozzájárulása vagy a résztvevővel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben a résztvevő jogosult arra, hogy a résztvevőre vonatkozó és a résztvevő által a szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a szervező ezt akadályozná. A résztvevő jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a szervezőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

10.         Kapcsolat: Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, a nyereményjáték szabályzat fejlécében meghatározott címen és a fenti e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

11.         A résztvevők kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a nyereményjáték rendezője jogosult e nyereményjátékkal, továbbá a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan térítésmentesen felhasználni a médiákban (beleértve az internetet is), a rendező promóciós és reklámanyagaiban a felhasználó által feltüntetett utó- és vezetéknevet, várost azzal, hogy a nyereményjáték időtartamának lejártát követő 5 éven belül a nyereménnyel kapcsolatos, a nyereményjáték résztvevőit tartalmazó hang- és képanyagok rögzítésére és közzétételére is sor kerülhet.

12. További információkért, kérjük, látogassa meg a http://www.loreal.com/privacy-policy weboldalt.

Tajolasi uzenet
A legjobb élmény érdekében, kérjük fordítsa el az eszközét